Friday, September 3, 2010

AGNI TATVA Mesh Singh Dhanu
PRITHVI TATVA Vrish Kanya Makar
VAYU TATVA Mithun Tula Kumbh
JAL TATVA Kark Vrishchik Meen